LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 
2020.gada 16.septembrī

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi  ir pabeigti

Svētdien, 2020.gada 20.septembrī plkst. 10.00 ikviens ir mīļi aicināts un gaidīts svinēt kopīgu pateicības dievkalpojumu Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē, pateicībā par veiktajiem katedrāles fasādes atjaunošanas darbiem!

Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un smilšakmens detaļu restaurācijas darbi ir pilnā mērā pabeigti, saņemot Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un Liepājas pilsētas būvvaldes atzinumus par darbu un objekta pieņemšanu. Katedrāles fasāde, kas pirms atjaunošanas bija drūma, neizteiksmīgi pelēka un stipri bojāta, šobrīd uz visām debespusēm ir atguvusi savu kādreizējo spozmi un autentisko izteiktību, neapšaubāmi uzlabojot kopējo pilsētvidi un sniedzot liecību par draudzi un Liepājas pilsētu, kurai rūp savs dievnams.

Katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tika īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgas kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros. Atjaunošanas projekts norisinājās no 2018.gada aprīļa līdz 2020.augustam un kopējie veiktie ieguldījumi ir 1,26 miljoni eiro. Projekta ietveros ir paveikti apjomīgi būvdarbi, kas sevī ietvēra - atjaunota katedrāles fasāde, pastiprināts tornis, restaurēti logi un durvis, smilšakmens detaļas, ierīkota zibensaizsardzības sistēma, restaurēts torņa krusts, pulksteņu ciparnīcas, izbūvēta pamatu hidroizolācija un lietus ūdens savākšanas sistēma. Tāpat projekta īstenošanas rezultātā katedrālē tika pilnveidoti esošie un radīti jauni pakalpojumi tūristiem – izvietota ekspozīcija katedrāles tornī par vēsturiskajiem notikumiem un personībām Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcā cauri gadsimtiem, kā arī pilnveidoti divi esošie tūrisma pakalpojumi - nodrošināt atbilstošus apstākļus ērģeļu koncertdarbībai visa gada garumā un iespēju izvietot mainīgās izstādes katedrālē.

Liepājas Sv. Trīsvienības dievnams ir dzīva liecība tam, ka Liepājā ir dzīvojuši cilvēki ar stipru ticību un vēlmi pagodināt Dievu, radot vietu, kur cilvēki varētu pulcēties un piedzīvot dzīvā Dieva klātbūtni. Atjaunošanas gaitā, aptverot dievnama apjomu un unikalitāti, no sirds esam pagodināti, ka arī mēs varējām būt daļa no šī dievnama. Pateicamies Dievam par svētību un vadību šī atjaunošanas projekta laikā, ka tas var būt kā dzīva liecība tam, ka arī mūsdienās ir iespējama vairāku iesaistīto pušu cieša sadarbība, lai atjaunotu un saglabātu valsts nozīmes kultūras pieminekli, ko mums ir nodevuši un uzticējuši mūsu ticības priekšteči. 

Iespējams, esat pamanījuši, ka pie katedrāles galvenās ieejas, portāla augšējā daļā ir Liepājas pilsētas ģerbonis. Šis ģerbonis vēsturiski tika uzstādīts ar mērķi apliecināt, ka draudzes locekļiem ir svarīga vieta kurā tie dzīvo un, ka Liepājas pilsētas vadība ir bijusi klātesoša un sniegusi atbalstu. Ir liels prieks, ka arī šodien varam apliecināt, ka vēl joprojām Liepājas pilsētas vadība sniedz nenovērtējamu atbalstu un palīdzību. Īpašu pateicību vēlamies izteikt Liepājas domes priekšsēdētājam Jānim Vilnītim, priekšsēdētāja vietniekam Gunāram Ansiņam, priekšsēdētāja vietniekam kultūras un sporta jautājumos Atim Deksnim, priekšsēdētāja vietniekam stratēģiskajos plānošanas jautājumos Uldim Seskam un Attīstības pārvaldes projektu vadītājai Solvitai Kaņevskai.

Tāpat no sirds vēlamies pateikties būvuzņēmējam SIA “UPTK” valdes priekšsēdētājam Zigurdam Kirhneram un projektu vadītājam Mārtiņam Lilienfeldam, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājam Jurim Dambim un Kurzemes reģionālās nodaļas inspektorei Līgai Akermanei, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Kurzemes reģiona nodaļas vadītājai Anitai Bekei un vecākajai ekspertei Beatai Rudovicai, būvprojekta izstrādātājai, arhitektei Helēnai Dekantei, autoruzraudzības veicējiem SIA “Arhitektoniskās Izpētes Grupa”, Marinai Mihailovai, Sabīnei Ertei un Ģirtam Pavlovam, būvuzraudzības veicējiem SIA “Akords U” būvuzraugam Mārtiņam Metālam un Gintam Ernstsonam, sadarbības partneriem Vācijā - Baltijas Arhitektūras pieminekļu asociācijai “Baltische Baudenkmäler e.V.”, “Apvienotie Kurzemes Fondi”  un Somijā - “27.Jēgeru bataljona tradīciju kopšananas biedrība” un Jēgeru Fonds. Atjaunošanas darbu gaitā, neatsverams ir bijis ziedotāju atbalsts – gan no privātpersonām, gan juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs, gan neskaitāmiem anonīmiem ziedotājiem, kuri katrs savu artavu ir ieguldījuši mūsu Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanā. Paldies!

Uzturēt un atjaunot katedrāli esam varējuši, varam un varēsim tikai ar kopīgiem spēkiem, tāpēc īpaši pateicamies ikkatram draudzes loceklim par palīdzību un iesaisti. Lielu pateicību par uzticamu un ilgstošu darbu sakām arī draudzes vadībai, mācītājam Pēterim Kalkam, bīskapam Hansam Martinam Jensonam, draudzes priekšniecei Anitai Brantevicai, padomei, valdei un visiem pārējiem, kas iesaistījušies pie katedrāles atdzimšanas un tās uzturēšanas.


 ‍Durvju atjaunošana un pārsteigums

Visas piecas katedrāles ārdurvis  - trīs ieejas portālu, sakristejas un pagraba durvis  - atjaunotas ar Vācijas biedrības “Baltische Baudenkmäler e.V.” atbalstu.

Sadarbība ar biedrību uzsākās jau 2017. gada nogalē, kad Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds vērsās pie biedrības ar lūgumu atbalstīt ārdurvju restaurāciju. 

2019. gada pavasarī no biedrības tika saņemta priecīga ziņa, ka viņu Vācijas valdībai iesniegtais projekts ir guvis atbalstu un tādējādi durvju atjaunošanas darbi varēs sākties. Ārdurvju atjaunošana izmaksāja nepilnus 35 000 EUR, no kuriem nedaudz vairāk par 33 000 EUR  finansēja Vācijas valdība (Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien - BKM) un pārējo summu sedza biedrība “Baltische Baudenkmäler e.V.”.

2019.gada 9. jūlijā Liepājā viesojās biedrības “Baltische Baudenkmäler” priekšsēdētājs barons Michael von Grotthuss. Vizītes ietvaros notika iepazīšanās ar draudzes un baznīcas atjaunošanas fonda pārstāvjiem,  vienošanās par turpmāko sadarbību veiksmīgai projekta norisei, kā arī fasādes restaurācijas projekta norises apskate.

Durvju restaurācija tika uzsākta 2019.gada augustā, durvju vērtnes un virslogus pakāpeniski demontējot un aizvedot uz darbnīcu restaurācijai. Galveno portālu durvis tika ievietotas atpakaļ jau 2019.gada Ziemassvētkos, sakristejas un pagraba durvis 2020.gada pavasarī, kad tika pabeigti fasādes atjaunošanas darbi to tuvumā.

Jau pirms restaurācijas uzsākšanas, veicot arhitektonisko izpēti, kas ietvēra arī krāsu slāņu zondāžu un izpēti, kļuva skaidrs, ka gadsimtu gaitā durvis ir tikušas vairākkārt pārkrāsotas un atjaunotas. Lai saglabātu pagātnes liecības, tika lemts saglabāt atsegto vēsturisko krāsu atsegumus. Uz restaurētajām durvīm tās būs redzamas kā šauras josliņas, kuras, ienākot dievnamā, varēs aplūkot katrs tā apmeklētājs.

Veicot durvju restaurācijas darbus, tika demontētas arī baznīcas ārdurvis, kas ved uz pagrabu. Pirms restaurācijas, daudzu gadu garumā durvis pēc skata bija necilas, ar skārda apšuvumu. Kad saskaņā ar restaurācijas darbu metodiku tika veikta vecā skārda demontāža pagraba durvīm, zem tā negaidīti atklājās pārsteigums - senas masīvkoka pildiņu durvis ar speciāli veidotām ventilācijas atverēm. Pēc darbu veikšanas restauratoru darbnīcā durvis atguvušas vēsturisko izskatu – kā pirms skārda uzklāšanas.

Biedrība “Baltische Baudenkmäler e.V.” (“Baltijas kultūras pieminekļi”) dibināta 1995.gadā ar mērķi atjaunot Igaunijas baznīcas un pieminekļus. Pēdējo piecu gadu laikā galvenās aktivitātes notiek Latvijā. Pašlaik ar biedrības atbalstu tiek realizēti divi projekti Igaunijā (Tartu un Kuusalu) un trīs projekti Latvijā (Liepāja, Kandava, Trikāta). Šis darbs ir iespējams tikai sadarbībā ar vietējiem organizatoriem un viņu idejisko un finansiālo atbalstu. Vāciešu celtās, Baltijas cilvēkiem svarīgās celtnes, ir jāsaglabā, lai uzturētu dzīvu mūsu kopīgo vēsturi. Baznīcas sniedz cilvēkiem dzimteni un cerību, tāpēc to saglabāšana ir biedrības galvenā vēlme.

Foto galerijaLiepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi
tuvojas noslēgumam

2020.gada 6.maijā

Darbi pie dievnama fasādes atjaunošanas būvuzņēmēja SIA „UPTK“ vadībā norit kopš 2018.gada vasaras un šobrīd ir izpildīti vairāk kā 90% apmērā.  Projekts tuvojas noslēgumam – šovasar plānots fasādes darbus pabeigt.

 Kopumā ar draudzes sadarbības partneriem paveikts ievērojams darbu apjoms:

 • Veikta fasādes sienu plakņu un elementu (pilastru, antablamentu, balustrādes, smilšakmens detaļu, sandriku, pulksteņa ciparnīcu) atjaunošana.
 • Atjaunots, tostarp apzeltīts, krusts un ierīkota zibensaizsardzības sistēma.
 • Veikta torņa slēģu restaurācija un montāža.
 • Ērģeļu telpas logos izlīmētas UV starojuma aizsardzības plēves, lai pasargātu instrumentu no saules staru iedarbības.
 • Restaurēti autentiskie ārlogi un iekšlogi, veikta iekšējo jauno logu montāža.
 • Pabeigti pamatu hidroizolācijas darbi un ierīkota lietusūdens kanalizācijas novadīšanas sistēma ap baznīcas perimetru.
 • Restaurētas piecas dievnama durvis – trīs ieejas portālu, kā arī sakristejas un pagraba durvis.

Skulptūru atjaunošana

Šovasar plānotie pēdējie darbi fasādes darbu noslēgšanai ir fasādes apdares pabeigšana, logu un vitrāžas restaurācija un lielākais apjoms paveicams pie galvenās ieejas portāla – Rietumu (R) portāla smilšakmens detaļu restaurācijas, tostarp šobrīd ļoti sliktā stāvoklī esošo skulptūru „Ticība“ un „Mīlestība“ atjaunošanas. Šis portāls atšķirībā no  ārējiem diviem ieejas portāliem ir visvairāk erodējis un cietis. Uz tā virsmas izveidojusies melna garoza. Stipri cietuši skulpturālie elementi, vietām ornamenti ir pilnīgi nenosakāmi. Ir plaši akmens un apmetuma zudumi. Jau iepriekš ir notikušas vairākkārtējas skulptūru atjaunošanas darbu metodikas izpētes, lai izvēlētos vissaderīgāko un ilgnoturīgāko materiālu un veidu to atjaunošanai.  Ņemot vērā skulptūru pamatmateriālu – smilšakmeni, kura noturība Liepājas klimatiskajos apstākļos diemžēl nav bijusi ilgstoša, tas ir sarežģīts uzdevums. Pēdējie darbi pie R portāla veikti, kad skulptūra „Mīlestība“ tika konservēta un ievietota dievnama torņa ieejas telpā. Portālam, saskaņā ar būvprojektu, veicama pilna konservācijas un restaurācijas programma, pēc darbu pabeigšanas oriģinālās skulptūras novietojot tām sākotnēji paredzētās vietās.  Liepājas pilsētas pašvaldības šī gada projektu konkursā kultūrvēsturisko ēku atbalstam portāla atjaunošanai piešķirti līdzekļi 75% apmērā izdevumu segšanai. Tiklīdz Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē tiks saskaņota R portāla atjaunošanas metodika, sāksies  smilšakmens detaļu sakārtošanas darbi.

Ikviens liepājnieks aicināts atbalstīt skulptūru atjaunošanu ar savu ieguldījumu.

 Turpmākie darbi

Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds un draudze turpinās rūpēties, lai jau šī gada vasarā kopējie fasādes darbi tiktu noslēgti un sekmētu turpmāku dievnama atjaunošanas plānošanas un pilnveides darbu realizāciju. Nepieciešamo darbu vidū minami dievnama pulksteņa mehānisma izpētes un restaurācijas, žoga atjaunošanas darbi, ēkas pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbi, torņa iekštelpas renovācija, kā arī apjomīgāku darbu sagatavošana – dievnama interjera un ērģeļu izpēte un atjaunošana. Katra liepājnieka, katedrāles apmeklētāja un sadarbības partneru līdzšinējais ieguldījums ir bijis neatsverams, lai dievnama atjaunošana noritētu sekmīgi. Pateicību izsakām ikvienam, kas esat ar priecīgām sirdīm atbalstījuši dievnama atdzimšanu – tā fasādes pārtapšanu no pelēkas, drūpošas un apdraudošas – gaišā, Dievu pagodinošā!
 
‍paveikto un plānoto darbu bildes skatieties GALERIJĀ


‍Katedrāles atjaunošanas darbu norise 2019./2020.gada ziemas periodā

2020.gada 27.februārī

Pateicoties pagājušā rudens un šīs ziemas neparedzēti siltajiem laika apstākļiem, kad āra temperatūra retu reizi pazeminājās līdz -1, katedrāles atjaunošanas darbi netika apturēti un varēja intensīvi turpināties. Pašlaik katedrāles atjaunošanas darbi paveikti aptuveni 90% apmērā.

No 2019.gada rudens līdz šim brīdim, pateicoties visu projektā iesaistīto pušu sadarbībai, ir paveikts ievērojams darba apjoms – turpinājās darbs pie katedrāles fasādes atjaunošanas, kā ietvaros tika atjaunotas sienu plaknes, pilastri, antablamenti, balustrādes, smilšakmens detaļas, sandriki, cokols, tika pabeigta  zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana, veikta torņa slēģu restaurācija un montāža iepriekšējās  vietās, siltināta bēniņu telpas grīda virs sakristejas. Remonta darbu laikā netika aizmirstas arī unikālās ērģeles – to mehānisms ir jāpasargā no negatīvās saules staru iedarbības, tāpēc ērģeļu telpas stikliem uzklātas UV staru aizsardzības plēves. Ziemas sezonas laikā turpinājās darbs pie iekšējo jauno logu montāžas, autentisko ārlogu un iekšlogu restaurācijas, tika pabeigti cokola, pamatu un hidroizolācijas darbi ap visu katedrāli.

No sirds vēlamies izteikt pateicību draudzes un Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda sadarbības partneriem no Vācijas “Baltische Baudenkmäler e.V.”, kas piesaistīja savu un Vācijas valdības finansējumu, lai varētu veikt katedrāles ārdurvju restaurācijas darbus. Ārdurvju restaurācijas darbs pabeigts jau pirms Ziemassvētkiem un galveno portālu durvis ir ievietotas atpakaļ. Jau rakstījām, ka, veicot pagraba durvju atjaunošanu, būvuzņēmējs veica vecā skārda demontāžu, kā rezultātā atklājās skaistas, vecas masīvkoka pildiņu durvis ar speciāli veidotām ventilācijas atverēm. Sakristejas durvis un durvis uz pagrabu tiks ievietotas atpakaļ, tiklīdz tiks pabeigti darbi to tuvumā.

2020.gada pavasarī un vasarā plānots pabeigt visus vēl atlikušos projektā plānotos darbus - fasādes apdares pabeigšanu, logu un vitrāžu restaurāciju, galvenā ieejas portāla atjaunošanu. Kopā ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes speciālistiem tika pieņemts lēmums ieejas portāla skulptūru Ticība un Mīlestība oriģinālus aizstāt ar kopijām. Skulptūru smilšakmens diemžēl ir tik bojāts, ka vairs nav iespējams atstāt tās laukā Liepājas skarbajā klimatā.

Aicinām ikvienu liepājnieku palīdzēt atjaunot abas skaistās skulptūras pie katedrāles galvenās ieejas!

Ticam un ceram uz visu darbu veiksmīgu norisi un pateicamies ikvienam iesaistītajam, kas ar savu darbu vai naudu ir palīdzējis katedrāles atjaunošanā!


 
 

‍Noslēdzas Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles torņa fasādes restaurācijas darbi


2019.gada 14.oktobrī
2019. gada oktobris Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles vēstures lappusēs iezīmējas ar jaunu ierakstu – noslēdzas torņa fasādes restaurācijas darbi. Tornis ir bijis apvīts ar stalažām kopš 2018.gada rudens, kad tika uzsākti Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros. Fasādes darbu pirmajā posmā torņa mūrī likvidētas konstruktīvās plaisas, ir atjaunotas metāla konstrukcijas, restaurēti slēģi un virslogi, veikti restaurācijas darbi 55 m augstā torņa skatu platformā, atjaunots un apzeltīts dievnama krusts, ierīkota zibens aizsardzības sistēma un atjaunotas  četras torņa pulksteņu ciparnīcu fasādes.

 Šajā darbu posmā dievnams jau  iegūst gaišo un svinīgo krāsojumu, vienlaikus neiztrūkstot izaicinājumiem un pārvaramiem šķēršļiem - uzsākot torņa restaurācijas darbus, pēc aizsargsietu noņemšanas un bojātā apmetuma nokalšanas fasāžu torņa daļā tika atsegtas tornī radušās ievērojamas plaisas dzegas joslā, zem skatu platformas balustrādes. Virs skatu platformas daļas vietām ticis veikts vēlāks piemūrējums, kurš bija sācis atdalīties no mūra. Līdz ar to bija nepieciešami papildus torņa glābšanas un neatliekami konservācijas darbi, kurus nebija iespējams konstatēt projektēšanas un objekta apsekošanas laikā pirms būvdarbu uzsākšanas. Lai nekavētu pamatdarbu norisi, jau aprīlī tika noslēgts līgums ar SIA firmu “UPTK” par torņa papildus darbu veikšanu 87 613 eiro apmērā - erodētais mūris tika pārmūrēts, enkurots un tajā veiktas papildus 2000 kg plūstošas javas injekcijas. 

Torņa stiprināšanas darbu izdevumi draudzei jāsamaksā būvniekam divu gadu laikā no objekta nodošanas ekspluatācijā. Baznīcas atjaunošanas fonds, sagatavojot pieteikumus projektu konkursiem, piesaistījis finansējumu no Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, Liepājas pašvaldības un organizācijas “Kurzemes Apvienotie Fondi”. Nostiprinātā un atjaunotā torņa pilnīgai izmaksu nosegšanai vēl  nepieciešami 52 613  eiro.  Rūpējoties par valsts nozīmes kultūras  pieminekļa atjaunošanu, šajā reizē aicinām darbus atbalstīt  pilsētas uzņēmējus un iedzīvotājus. Pateicamies visiem ziedotājiem, kas šogad veikuši ziedojumus (kopsummā 7938 eiro apmērā) un ikvienam, kas domās un darbos atbalsta dievnama atjaunošanu un patur to aizlūgšanās.

Projekta “Liepājas Svētās Trīsvienības baznīca. Fasāžu un torņa atjaunošana; logu un akmens detaļu restaurācija” īstenošana plānota līdz 2020.gada aprīlim. Būvdarbus veic SIA firma “UPTK”, būvuzraudzību – SIA “Akords U” un autoruzraudzību nodrošina – SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”.     

Baznīcas atjaunošanas fonda darbības nodrošināšanu atbalsta Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca.

Video par atjaunošanas darbu norisi varat apskatīt šeit un šeit
 

   


‍Katedrāles atjaunošanas darbu norise vasaras periodā

2019. gada 7. augustā


 

Kopš jūnija atjaunošanas darbi turpinājušies, veicot logu un slēģu restaurāciju un nomaiņu nepilnu 60% apjomā. Noslēdzas darbs pie logu restaurācijas ērģeļu telpā un augustā ērģeļu meistars ievietos atpakaļ instrumentam atjaunošanas darbu dēļ demontētās mehānikas daļas un stabules, kā arī atjaunotās ērģeļu reģistru pogas.

Jūnija mēnesī tika uzsākta torņa fasādes krāsošana, metāla konstrukciju atjaunošana (torņa augšējā kniedētā dzelzs daļa, tai skaitā jumts, torņa skatu platformas, čuguna balustrāde, kapiteļu volūtas), esošā skārda demontāža, jauna skārda ieklāšana (dzegas, elementi uz torņa), atsegtās armatūras un enkuru restaurācija.

Intensīvs darbs noritējis baznīcas tornī, kur bija nepieciešams veikt papildus torņa nostiprināšanu. Nokaļot bojāto apmetumu, atklājās nozīmīgi bojājumi torņa konstrukcijās, kuru veikšana nebija ieļauta projekta izmaksās, bet kuriem ir būtiska nozīme torņa konstrukciju noturības saglabāšanā un sabrukšanas draudu novēršanā. Liepājas Sv. Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze ir noslēgusi vienošanos ar būvnieku SIA “Firma UPTK” par darbu veikšanu ar atlikto maksājumu. Torņa papildus darbu  kopējās izmaksas ir 87 663 EUR. Trešdaļu no šīm izmaksām plānots segt, izmantojot projektu konkursos piešķirtos Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (10 000 EUR) un Liepājas pilsētas pašvaldības (20 000 EUR) finanšu līdzekļus. Atlikušo divu trešdaļu neplānoto izmaksu segšanai, aicinām katru, kam rūp dievnama atjaunošana, atbalstīt šo darbu sekmīgu norisi. Tornī veiktie papildus darbi līdz augustam - erodējošā un bojātā mūra pārmūrēšana, mūra enkurošana un injicēšana.

 Metāla enkuru ievietošana. Foto: Pēteris Bikše

Jūlija mēnesī tika pabeigti drenāžas ierīkošanas un pamatu cokola restaurācijas darbi, kā arī lielākā daļa no zibensnovadīšanas sistēmas montāžas darbiem. Baznīcas cokola, pamatu un hidroizolācijas darbi ir ļoti svarīgi, jo  hidroizolācijas neesamība un cokola sliktais stāvoklis bija cēlonis tam, ka ūdens virzījās uz mājas ārsienām, negatīvi ietekmējot akmens detaļas, apmetumu, ieejas portālus un tajās esošās ieejas durvis. Jūlijā vienlaikus turpinājusies dzegu vilkumu atjaunošana, fasādes krāsošana, konstruktīvo plaisu likvidēšana, metāla konstrukciju atjaunošana un pulksteņa ciparnīcu virsmu attīrīšana.

Sadarbībā ar biedrību “Baltische Baudenkmäler e.V.” jūlija beigās tika uzsākta katedrāles ārdurvju restaurācija. Ēkai ir piecas restaurējamas ārdurvis ar virslogiem, vienas remontējamas durvis. Darbus atbalsta Vācijas Federatīvā Republika, ko pārstāv pilnvarotā pārstāve kultūras un mediju lietās (Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)). 2019.gada 9. jūlijā Liepājā viesojās biedrības “Baltische Baudenkmäler” priekšsēdētājs barons Michael von Grotthuss. Vizītes ietvaros notika iepazīšanās ar draudzes un baznīcas atjaunošanas fonda pārstāvjiem,  vienošanās par turpmāko sadarbību veiksmīgai projekta norisei, kā arī fasādes restaurācijas projekta norises apskate. Durvju restaurācijas darbus plānots pabeigt novembrī. 

Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds pateicas katram katedrāles atjaunošanas darbos iesaistītajam un ikvienam šo darbu atbalstītājam. Ziedojumus šajā gada ir veikuši galvenokārt draudzes locekļi un ilggadējie baznīcas restaurācijas darba atbalstītāji. Atbalstu ir sniegusi arī Somijas Jēgeru tradīciju biedrība un Somijas Jēgeru asociācija. Sirsnīgs paldies arī ikvienam liepājniekam, kurš ar savu ziedojumu, darba ieguldījumu  vai citādi sniedz atbalstu katedrāles atjaunošanai.

Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds aicina pilsētas iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties, lai kopīgiem spēkiem varētu sekmīgi pabeigt uzsāktos darbus!

 Ziedojumu konts:

 Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds

Juridiskā adrese: Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401, Latvija
Reģ. Nr. 40008108234
Bankas nosaukums: AS Swedbank

BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konts: LV91HABA0551015229804


Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros.

Būvdarbus Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē plānots pabeigt 2020.gada pavasarī, kopējais projekta īstenošanas laiks 24 mēneši. Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu atjaunošanas projekta kopējais budžets 1 176 471 eiro, no kuriem 1 miljonu eiro jeb 85% no kopējā finansējuma plānots segt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un 176  tūkstošus eiro jeb 15% no savāktajiem ziedojumiem baznīcas atjaunošanai. Papildus darbu izdevumi torņa konstrukcijas stiprināšanai, atjaunošanai – 87 663,31 EUR apmērā.

Katedrāles ārdurvju atjaunošana notiek ar Vācijas Federatīvās Republikas un biedrības "
Baltische Baudenkmäler e.V." finansiālu atbalstu.

Restaurācijas bildes varat aplūkot šeit


Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles krusts atmirdz jaunā spožumā


Jūlijā noslēdzās katedrāles torņa krusta un lodes zeltīšanas darbi – torņa augstākā, labi redzamā daļa ieguvusi jaunu spožumu. Darbi uz vietas objektā 55 m augstumā, speciāli uzbūvētā laika un darba apstākļiem atbilstošā aizsargplēvju konstrukcijā tika veikti nepilnu divu nedēļu garumā, un tos SIA “Firma UPTK” vadībā veica restauratores Agnese Gulbe un Dagmāra Mišķe. Līdz tam notika vairāku nedēļu sagatavošanās darbs – tika izveidoti eksperimenta laukumi, torņa lode un krusts tika attīrīti no uzslāņojumiem, slīpēti, gruntēti, krāsoti ar pretkorozijas krāsu un ar fiksētā zelta plāksnēm tika uzklāts plāns zelta slānis. Kopumā izmantoti 16,5 g zelta un izlietotas 400 zelta lapiņas. Restauratore Agnese Gulbe atzīst, ka šādā augstumā darbs veikts pirmo reizi, saskaroties gan ar aukstā vēja plūsmas, gan karstās saules ietekmi. Svarīgs nosacījums darbam šādā augstumā bija fiziskā sagatavotība un nebaidīšanās no augstuma.  Restauratora darbs ietver plaša spektra darbu procesu un sadarbība ar restauratorēm turpināsies arī pie nākošajiem darbiem -  dievnama pulksteņa ciparnīcu atjaunošanas. Vairāk lasiet arī portālos liepājniekiem.lv un liepaja.lv

Lauku avīze, 02.08.2019.

Vairāk bilžu skatiet Fotogalerijā


 Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbu norise ziemas periodā


 
2019.gada 27.maijā

Kopš 2018.gada nogales būvobjektā turpinājušies baznīcas cokola atjaunošanas darbi, torņa slēģu restaurācijas darbi, metāla un koku logu restaurācija un jaunu logu montāža, turpināti fasādes apmetuma nokalšanas darbi bojājumu zonās, uzsākti dzegu vilkumu atjaunošanas darbi, zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana, fasādes apdares - gludā apmetuma, atjaunošanas darbi, baznīcas torņa papildus darbu īstenošana. Turpinās darbs pie smilšakmens detaļu izpētes un restaurācijas koncepcijas izstrādes.

Aprēķināts arī pagājušajā rudenī torņa fasādē atklāto, iepriekš neplānoto, darbu apjoms un izmaksas – tās ir 87000 EUR. Daļu no šīm izmaksām plānots segt, izmantojot Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, Liepājas pašvaldības un citu organizāciju projektu konkursos iegūtos finanšu līdzekļus.  Tomēr, šādi iegūtie finanšu līdzekļi, nebūs pietiekami visas summas segšanai, tāpēc pašlaik īpaši nepieciešams ir ziedotāju atbalsts. Ziedot restaurācijas atbalstam varat ŠEIT

Pateicamies ikvienam ziedotājam par līdzšinējo ieguldījumu!

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros. Liepājas Sv.Trīsvienības ev. lut. draudze ir viens no pieciem projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” sadarbības partneriem. Projekta vadošais partneris un finansējuma saņēmējs ir Liepājas pilsētas pašvaldība.

Būvdarbus Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē plānots pabeigt 2020.gada pavasarī, kopējais projekta īstenošanas laiks 24 mēneši. Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu atjaunošanas projekta kopējais budžets 1 176 471 eiro, no kuriem 1 miljonu eiro jeb 85% no kopējā finansējuma plānots segt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un 176  tūkstošus eiro jeb 15% no savāktajiem ziedojumiem baznīcas atjaunošanai.


 
Foto: Aigars Prūsis


Turpinās darbi pie katedrāles fasādes atjaunošanas

25.11.2018.

Kopš 2018.gada jūnija vidus, kad tika saņemts apstiprinājums no CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) par projekta iesnieguma izvērtēšanu un nosacījumu izpildi, ir uzsākti darbi pie Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas.

Darbus sākot, tika uzceltas sastatnes ap katedrāles galveno ieeju līdz Ziemeļu un Dienvidu ieejām un ap torni. Vasarā tika veikta vēsturiskā apmetuma izpēte un uzsākta bojāto apmetuma daļu noņemšana. Katedrāle ir īpaša ar to, ka tās apmetums vēsturiski ir veidots dažādos laika posmos, līdz ar to, tas nav visai ēkas fasādei vienāds. Lielākā daļa apmetuma ir romāncements, kas Latvijā būvniecībā plaši tika izmantots 19. un 20. gadsimta mijā. Katedrāles fasāde šo apmetumu ieguva 19. gadsimta 60.gados, kad notika pirmā fasādes restaurācija.

Baznīcas ēka sākotnēji ir celta no tā dēvētajiem Holandes ķieģelīšiem, taču jau 19.gadsimtā varēja redzēt, ka tie Liepājas skarbajam klimatam ar spēcīgajiem jūras vējiem un mitrumu nav piemēroti, tāpēc visa ēkas fasāde tika apmesta un ieguva mums tik pierasto pelēko krāsu.

Mūsdienās romāncementu būvniecībā vairs neizmanto, tāpēc ēkas restauratoriem, darbus sākot, bija būtiski veikt apmetuma analīzes, lai saprastu, kādi materiāli savulaik tikuši izmantoti.   Izpētes laikā tika atklāts, ka laika gaitā ir izmantoti vairāki apmetuma veidi. Tas sarežģī arī restaurāciju, jo tādējādi arī, restaurējot ēkas fasādi, ir jāizmanto atšķirīgi apmetuma veidi. Tā kā ēkas fasāde tiks arī krāsota, dažāda veida apmetums būs papildu izaicinājums būvniekiem, lai ēka pēc restaurācijas izskatītos viengabalaina.

Noņemot bojātās apmetuma daļas, atklājās sākotnējās izpētes laikā nepamanīti bojājumi ēkas fasādē, kas ir daudz nopietnāki, nekā bija domāts un plānots. Sāļā jūras gaisa ietekmē ir bojāta arī java, kas satur ķieģeļus, ēkas apmetumā ir atklāts daudz metāla detaļu, kas ir korodējušas tik tālu, ka, pieskaroties, sabirst. Korozijas rezultātā ir bojāts arī ap šīm detaļām esošais mūris un apmetums. Ir pilnīgi skaidrs, ka bojātā apmetuma apjoms ir lielāks, nekā bija plānots darbus projektējot, tāpēc ikviens labas gribas cilvēks ir aicināts iesaistīties un palīdzēt, lai varētu veikt visus, arī būvprojektā neplānotos darbus.

Uz Latvijas 100-gades laiku ir jau pabeigta torņa smailes restaurācija un ir redzams smilškrāsas tonis, kādā pēc restaurācijas būs visa katedrāles ēka. Torņa metāla daļa ir atjaunota, pieprotezēta un nokrāsota. SIA firma “UPTK” projektu vadītājs Mārtiņš Lilienfelds stāsta: “Pāreja uz mūra daļu ir nosegta ar skārdu, tas gan bija labā stāvoklī, to atstājām nākamajām paaudzēm''.

Projekts tiek finansēts Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros.

Lai veiksmīgi pabeigtu plānotos un restaurācijas laikā radušos  neplānotos, bet nepieciešamos darbus, kā arī plānotu tālākos darbus  Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanai, Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds, arhitekti un mācītāji turpina aicināt ikvienu labas gribas cilvēku, kas vēlas  atbalstīt katedrāles restaurāciju un atjaunot vēsturisko ēku Liepājas sirdī, ziedot šim mērķim.

Pateicamies ikvienam ziedotājam un atjaunošanas darbu komandas dalībniekam par līdzšinējo ieguldījumu!

“Lai mana Kunga, mūsu Dieva, jaukums pār mums! Liec mūsu roku pūliņiem izdoties!” (Ps.90:17)


 Fotogalerija par restaurācijas darbu norisi apskatāma šeit


Par Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbu norisi 2018.gadā2018.gada 23.novembrī

Būvniecības pirmajā pusgadā ir uzslietas sastatnes ēkas rietumu galam pa perimetru, tai skaitā tornim līdz pat tā smailei, veikti bojātā fasādes apmetuma nokalšanas darbi šajā darbu zonā, uzsākti torņa augšējās metāla fasādes daļas un jumtiņa krāsojuma atjaunošanas darbi, fasādes apmetuma un ķieģeļu mūra atjaunošanas darbi un jumta balustrādes krāsojuma atjaunošana. Turpinās darbs pie smilšakmens detaļu izpētes un restaurācijas koncepcijas izstrādes, kā arī logu restaurācijas programmas sagatavošanas un jauno maināmo iekšlogu izgatavošanas.

Faktam, ka darbi sākti tieši šogad vēl lielāko nozīmi piešķir tas, ka 5.decembrī Liepājas Sv.Trīsvienības baznīca sagaida savu 260. jubileju, kas tiks atzīmēta sestdienā 1.decembrī pl.11.00 ar īpašu svētku dievkalpojumu.

Būvdarbu “Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošana, logu un akmens detaļu restaurācija” īstenošana uzticēta SIA firma “UPTK”. Būvuzraudzību veic SIA “AKORDS U”. Autoruzraudzību nodrošina SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”. Būvprojekta izstrādātāji SIA “Pastorāts” arhitekte Helēna Dekante, SIA “Arhitektoniskā izpētes grupa” arhitekte Marina Mihailova.

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros. Liepājas Sv.Trīsvienības ev. lut. draudze ir viens no pieciem projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” sadarbības partneriem. Projekta vadošais partneris un finansējuma saņēmējs ir Liepājas pilsētas pašvaldība.

Būvdarbus Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē plānots pabeigt 2020.gada pavasarī, kopējais projekta īstenošanas laiks 24 mēneši. Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu atjaunošanas projekta kopējais budžets 1 176 471 eiro, no kuriem 1 miljonu eiro jeb 85% no kopējā finansējuma plānots segt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un 176  tūkstošus eiro jeb 15% no savāktajiem ziedojumiem baznīcas atjaunošanai.

Lai darbus veiksmīgi izvestu līdz galam un plānotu tālākos darbus pie Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanas Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds turpina aicināt ikvienu labas gribas cilvēku, kas vēlas  atbalstīt atjaunošanas darbu norisi, ziedot šim mērķim.

Ziedojumu konts:

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds

Juridiskā adrese: Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401, Latvija
Reģ. Nr. 40008108234
Bankas nosaukums: AS Swedbank

BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konts: LV91HABA0551015229804


Pateicamies ikvienam ziedotājam un visiem atjaunošanas darbu komandas dalībniekam par līdzšinējo ieguldījumu!

Informāciju sagatavoja:

K.Liepa

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanas projekta vadītāja
Polijas restauratoru darbs Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanā


Viens no katedrāles renovācijā iesaistītajiem uzņēmumiem ir Polijas uzņēmums "Bartłomiej Kubiak Konserwacja Zabytków", kas galvenokārt nodarbojas ar akmens un apmetuma restaurāciju. Tieši, pateicoties viņu darbam, katedrāles fasāde atgūs savu bijušo skaistumu. Liepājas projektā uzņēmums darbojas kā projekta ģenerāluzņēmēja SIA “UPTK” apakšuzņēmums.

Uzņēmumam "Bartłomiej Kubiak Konserwacja Zabytków" ir jau liela pieredze, strādājot Latvijā. Ar viņu palīdzību ir restaurēts mākslas muzejs “Rīgas birža”, strādāts arī prezidenta rezidencē Rīgas pilī. 2017.gadā uzņēmums strādāja arī pie Liepājas mūzikas skolas vēsturiskās fasādes atjaunošanas.


 Uzsākts darbs pie Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un smilšakmens detaļu restaurācijas

2018.gada 26.jūnijā

Ar patiesu prieku varam sacīt, ka Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un smilšakmens detaļu restaurācijas darbi ir uzsākti. Kopējais projekta īstenošanas laiks plānots 24 mēneši, būvdarbus veic SIA firma “UPTK”.

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros.

Liepājas Sv.Trīsvienības ev. lut. draudze ir viens no pieciem projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” sadarbības partneriem. Projekta vadošais partneris un finansējuma saņēmējs ir Liepājas pilsētas pašvaldība. Pārējie sadarbības partneri ir vēl trīs tuvākās apkārtnes pašvaldības – Grobiņas, Nīcas un Pāvilostas, katrs no sadarbības partneriem piedalās ar saviem objektiem un to pilnveidošanu, attīstīšanu un atjaunošanu.

2018. gada jūnija otrajā nedēļā tika saņemts apstiprinājums no CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) par projekta iesnieguma izvērtēšanu un nosacījumu izpildi. Projekta ietvaros Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanā plānots investēt 1 miljonu eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un 176 470,59 eiro pašu spēkiem savāktos līdzekļus jeb ziedojumus. Plānots atjaunojot katedrāles fasādi, torņa fasādi, tai skaitā restaurēt logus, durvis un smilšakmens detaļas, kā arī ierīkot zibensaizsardzības sistēmu, veikt pamatu hidroizolāciju un lietus ūdens savākšanas sistēmas ierīkošanu. Kopējais darbu veikšanas laiks ir 2 gadi.

Fotoattēlu galerija par darbu uzsākšanu pie fasādes atjaunošanas.

TV Kurzeme sižets par darbu uzsākšanu, 28.06.2018.

‍Pirmais Baltijas kanāls sižets par darbu uzsākšanu, 03.07.2018.

 Projekta īstenošanas rezultātā katedrālē tiks jaunradīts viens jauns tūrisma pakalpojums – izveidota ekspozīcija katedrāles tornī par vēsturiskiem notikumiem un personībām Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcā cauri gadsimtiem, kā arī pilnveidoti divi esoši tūrisma pakalpojumi: 1) nodrošināt apstākļus ērģeļu koncertdarbībai visa gada griezumā ne tikai vasaras sezonā; 2) mainīgās izstādes katedrālē.

Iepirkumu rezultātā būvdarbu īstenošana uzticēta SIA firma “UPTK”, būvuzraudzību veic SIA “Akords U”, būvuzraugs Mārtiņš Metāls, savukārt autoruzraudzību veic SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa.” Būvprojektu “Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un akmens detaļu restaurācija” 2016.gadā izstrādāja SIA “Pastorāts”, sadarbībā ar SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”.

Īstenojot  fasādes atjaunošanas darbus, noslēgsies katedrāles glābšanas darbu posms, kas ilguši jau vairāk kā 10 gadus. Glābšanas darbi iesākās 2008.gadā, veicot dievnama ēkā un ērģelēs koksngraužu likvidēšanu ar gāzēšanas metodi, laikā no 2012. līdz 2014.gadam tika veikta ēkas pamatu nostiprināšana un jumta renovācija.

Ar prieku varam sacīt, ka 2018.gadā ir uzsākti katedrāles fasāžu atjaunošanas darbi, zīmīgā gadā, kad Latvija atzīmē simtgadi, bet Liepājas Sv.Trīsvienības baznīca sagaida savu 260. jubileju.

Ikvienam ir iespēja līdzdarboties atjaunošanas projektā, atbalsot ar ziedojumiem, lai katedrāles atjaunošanas darbi veiksmīgi turpinātos gan pie interjera un mākslas priekšmetu restaurācijas, gan pie ērģeļu pilnas restaurācijas.

Ziedojumu konts:

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds

Juridiskā adrese: Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401, Latvija
Reģ. Nr. 40008108234
Bankas nosaukums: AS Swedbank

BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konts: LV91HABA0551015229804

Pateicamies ikvienam labas gribas cilvēkam, kas snieguši savu atbalstu, lai katedrāles fasāžu atjaunošanas darbus varētu uzsākt un veiksmīgi izvest līdz galam.

“Lai mana Kunga, mūsu Dieva, jaukums pār mums! Liec mūsu roku pūliņiem izdoties!” (Ps.90:17)


‍Restaurācijas darbi

260 gadu ekspluatācijas laikā Sv.Trīsvienības baznīca ir piedzīvojusi vairākus pārbūves, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbus.

Pēdējā laika nozīmīgākais veikums ir katedrāles jumta renovācija un pamatu nostiprināšana.
Laikā no 2012. līdz 2014.gadam veikti ēkas konstruktīvās noturības saglabāšanas darbi:

 • jumta renovācija: koka konstrukciju nomaiņa, protezēšana, seguma nomaiņa, pārseguma velvju plaisu aizpildīšana virs Hercoga ložas un biktskrēsla, dekoratīvās balustrādes trūkstošo posmu atlikšana;
 • pamatu pastiprināšanas darbi: injekcijas pāļu izbūve pa baznīcās perimetru gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Izbūvēto pāļu dziļums 9 metri, kopējais pāļu daudzums 468;
 • pilastru nostiprināšanu ar bandāžām un plaisu aizpildīšana pagrabstāvā;
 • branta sēnes likvidēšanas darbi baznīcas interjerā;
 • grīdas seguma nomaiņa baznīcas sānu jomos no bojātās dēļu grīdas uz jaunu ķieģeļu grīdu ieklāšanu uz kvarcotas smilts pamata.

Jumta segums, 2007.gads PIRMS RENOVĀCIJASJumta segums 2014.gads PĒC RENOVĀCIJAS

PIRMS Jumta renovācijas, 2007.gads                      PĒC Jumta renovācijas 2014.gads

Injekcijas pāļu urbšana ap kolonām 2013.gadsNostiprinātie pamati un ieklātā junā ķieģeļu grīda 2014.gada pavasarī

Pamatu pastiprināšana 2013.gads                         PĒC pamatu nostiprināšanas 2014.gads

Neskatoties uz paveikto darbu un ieguldītajiem līdzekļiem arī pašlaik dievnams atrodas neapmierinošā tehniskā stāvoklī un ir nepieciešami tālākie restaurācijas un saglabāšanas pasākumi.

Saskaņā ar izstrādāto un VKPAI saskaņoto tehnisko projektu "Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa renovācija, logu un akens detaļu restaurācija" (projektētāji SIA "Pastorāts", SIA "Arhitektoniskās Izpētes Grupa") 2014. gadā apsekojums:

FASĀDES

Šobrīd uz katedrāles fasādēm saglabājies 19.gs. 60.gados klātais romāncementa apmetums bez krāss slāņiem, ar mūsdienu cementa labojumiem.
Daudzviet atsegts ķieģeļu mūris.
Atvēruma plaisas ēkas ārsienās ~0,2...1,0 cm, kuru izcelsme – ēkas nevienmērīga sēšanās laikā līdz 2012.gadam.
Kopumā fasāžu stāvolis vērtējams kā NEAPMERINOŠS.
Arī torņa starpdzegu skārda iesegums - NEAPMIERINOŠĀ tehniskā stāvoklī.
NEPIECIEŠAMA FASĀDES, TORŅA FASĀDES restaurācija.

Galvenā ieeja - Rietumu portāls un fasādeTorņa fasāde

Galvenā ieeja - Rietumu portāls un fasāde                 Torņa fasāde

Stipri bojātas dzegasApmetuma bojājumi

Stipri bojātās dzegas                                                 Apmetuma bojājumi, 2013.gadā


SMILŠAKMENS DETAĻAS

‍Smilšakmens detaļas (pilastri, portāli, logu apmales un to sandriki, jumta balustrādes atsevišķas detaļas) erodējušas, tām klātais apmetums zudis lielākos apjomos, kā uz mūra.
‍Vērojami dažādu laiku pielabojumi.
‍Smilšakmens detaļu tehniskais stāvoklis - NEAPMIERINOŠS.
‍NEPIECIEŠAMA smilšakmeņu restaurācija!

Ziemeļu portāla augšējā daļa

Logu sandriki un apmales                                         Ziemeļu portāla augšjā daļa


Dienvidu portāla augšējā daļaSmilšakmens detaļas

‍Rietumu portāla augšdaļā Liepājas ģērbonis, kā arī detaļas un uzraksti šobrīd bez nepieciešamās restaurācijas pat grūti nolasāmi.


‍LOGI

‍Katedrāles ēkā ir gan koka, gan dzelzs logi ar dažādu rūšu dalījumu.
‍Metāla logi agrāk notikušās pamatu sēšanās ietekmē ir deformējušies, rezultātā saplīsusi daļa stiklojuma.
‍Logu tehniskais stāvoklis kopumā ir NEAPMIERINOŠS.
‍Nepieciešama logu restaurācija/ nomaiņa.


Ārējie logi un torņa slēģiĀrējo logu metāla rāmji

Bojātie metāla logu rāmji - korodējuši un deformēti.


‍LIETUSŪDENS NOVADĪŠANA

Nepieciešama lietusūdens savākšana
‍Reizē ar cokola hidroizolācijas ieklāšanu, nepieciešams ierīkot lietusūdens novadīšanas sistēmu ar pieslēgumu pie lietusūdens kanalizācijas.
‍Kā pagaidu risnājums kalpo grunts planējums ar koka noteces "silēm".


‍ZIBENS NOVADĪŠANA

Esošā nefunkcionējošā sistēma

‍Esošā zibens novadīšanas sistēma ir bojāta un pārstājusi funkcionēt.

2018.gadā tiks uzsākts projekts "Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošana, logu un akmens detaļu restaurācija" iepriekš minēto bojājumu novēršanai un restaurācijai. 

‍Projekta īstenošanai pietrūkst nedaudz vairāk kā 100 tūkstoši eiro. Nepaliec malā un iesaisties! Tu vari palīdzēt!

‍Informāciju sagatavoja: K.Liepa
‍Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds

‍Foto: no Fonda arhīva
Save
All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»