LV   DE
 Par fondu
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
  - ziņas 2013
  - ziņas 2012
  - ziņas 2011
  - ziņas 2010
  - ziņas 2009
  - ziņas 2008
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

 
 

2016.gada 18.maijā 

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē notiek ērģeļu restaurācijas darbi pie “Hauptwerka” daļas pulpetēm, vējlādēm, stabulēm un šperventiļiem. Darbus veic SIA “Ērģeļu darbnīca,” restaurātors Alvis Melbārdis. Plānots, ka ērģeļu restaurācija ilgs līdz š.g. jūnija beigām, ērģeļmūzikas koncerti atsāksies jūlijā.

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles nacionālās nozīmes mākslas pieminekļa – ērģeļu restaurācijas sadaļai “Hauptwerka” pulpešu atjaunošanai līdzekļi piešķirti no LR pamatbudžeta līdzekļiem “Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem.” Starp LR Tieslietu ministriju un nodibinājumu“ Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds” š.g. 9.martā tika noslēgts finansējuma piešķiršanas līgums par kopējo summu 12 375 EUR.

Izceltās ērģeļu stabules Pēc "Hauptwerka" vējlāžu demontāžas
‍Skatīt foto galeriju.

 

2016.gada 16.maijā

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē pēc restaurācijas atgriezies dienvidu ieejas vējtveris. Restaurācijas darbi tika uzsākti 2015.gada septembrī, kad vējtveris tika pa daļām demontēts, samarķēts un aizvest uz restaurācijas darbnīcu Rīgā, darbus veica SIA “Berete un Basets” restauratori.

Dienvidu ieejas vējtveris ar dubultajām divviru durvīm un virsgaismām bija jārestaurē, jo vējtvera apakšējā daļa, tai skaitā tā grīda ar pakāpienu bija stipri cietusi no branta sēnes radītajiem bojājumiem. Sēnes skartās vietas 2012..-2014.gadā, veicot pamatu pastiprināšanas darbus, tika atzāģētas un veikta veselo daļu apstrāde ar pretsēnes līdzekļiem. Pagājušajā gadā izdevās piesaistīt līdzekļus no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Pieminekļu glābšanas fonda 8 000 eiro apmērā un 2 500 eiro no Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursa. Pateicoties piešķirtajam finansējuma un ziedotāju atsaucībai darbi ir veiksmīgi pabeigti.


   

Vējtvera montāžas darbi - skatīt fotogalerijā.

 

Sagaidot valsts svētkus – 4.maiju, Latvijas Republikas Neatkarības Deklarācijas pieņemšanas dienu, kas iezīmē neatkarības atgūšanas emocionāli augstāko punktu, simbolistisku brīdi, kad tika atjaunots Latvijas valstiskums, Latvijas Nacionālais arhīvs un Liepājas Svētās Trīsvienības ev. lut. draudze aicina apskatīt izstādi “ Mēs - Latvijai! Mēs - Lietuvai! Mēs - Igaunijai!”.

 

Izstāde veltīta Latvijas neatkarības deklarācijai, kas tika pieņemta 1990. gada 4.maijā, kontekstā parādot arī Lietuvu un Igauniju.

Latvijas Neatkarības deklarācijas pieņemšana bija sākums jaunam posmam Latvijas valsts vēsturē - demokrātiskas valsts atjaunošanai.


 

Esiet aicināti piedalīties

KATEDRĀLES SAKOPŠANAS TALKĀ

Sestdien, 7.maijā plkst.10.00 

Pavasara talka - 07.05.2016

 

Iepirkumu komisijas sēdes PROTOKOLS Nr.1

 

Finansējuma līguma “Par līdzekļu piešķiršanu nodibinājumam “Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds”, starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju un nodibinājumu “Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds” no 09.03.2016. Nr.1-6.1/33, par dotācijas izlietošanu Liepājas Svēts Trīsvienības katedrāles nacionālas nozīmes mākslas pieminekļa – ērģeļu restaurācijas sadaļai “Hauptwerk” pulpešu atjaunošanai” ietvaros.

 

Liepājā, 19.04.2016.

 

Sēdē piedalās: Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles dekāns Pēteris Kalks, draudzes grāmatvede Līvija Timbare

Sēdi vada: draudzes priekšniece Anita Brantevica

Protokolē: draudzes valdes locekle Ilze Vitāle

Darba kārtība:

1.       Izskatīt un pieņemt lēmumu par līguma slēgšanu restaurācijas darbu veikšanai no saņemtajiem piedāvājumiem pēc SARUNU PROCEDŪRAS izsludināšanas 2016.gada 2.aprīlī (pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas otro punktu, konkursam izvēlēta sarunu procedūra”).

 

1.       Sarunu procedūra izsludināta 2016.gada 2.aprīlī, nodibinājuma “Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds” mājas lapā www.trisvienibasfonds.lelb.lv

2.       Sarunu procedūrā uzaicināti piedalīties 2 (divi) pretendenti:

1)      SIA “Ērģeļu darbnīca”;

2)      SIA “Ilsuma ērģeļu restaurācija”.

3.       No SIA “Ilsuma ērģeļu restaurācija” 2016.gada 14.aprīlī saņemts atteikums par piedalīšanos konkursā – Pielikums Nr.1;

4.       No SIA “Ērģeļu darbnīca” 2016.gada 14.aprīlī saņemts piedāvājums “Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ērģeļu restaurācijas darbiem pie “Hauptwerka” pulpetēm, vējlādēm, stabulēm un šperventiļiem” par kopējo summu 12 375,00 EUR.

5.       Iepirkuma komisija izskata iesniegto piedāvājumu – Pielikums Nr.2.:

1)      Tāme;

2)      Alvja Melbārža ērģeļu restauratora – meistara kvalifikācijas apliecība N# 272 (derīga līdz 2019.gada 13.martam);

3)      Ērģeļu restauratora Alvja Melbārža CV, kurā minēti darbi līdzvērtīgos objektos;

4)      Izziņa no Valsts Ieņēmumu dienesta par nodokļu maksātāja SIA “Ērģeļu darbnīca” reģ.kods: 40103810767 nodokļu parādu nēesamību (tādu, kas kopsummā pārsniedz 150,00 euro).

LĒMUMS:

Apstiprināt SIA “Ērģeļu darbnīca” (Reģ,nr.: 40103810767) piedāvājumu restaurācijas darbiem pie “Hauptwerka” pulpetēm, vējlādēm, stabulēm un šperventiļiem par galīgo summu 12 375,00 euro (divpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci eiro un 00 centi).

Balsojums: “PAR” – 3, “PRET” – 0, “ATTURĀS” – 0.

 

Informācija publicēta:
20.04.2016


  Nodibinājums „Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds” paziņo,

ka 2016.gada 9.martā starp

Latvijas Republikas Tieslietu ministriju un

nodibinājumu „Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds” noslēgtā līguma Nr.1-6.1/33, izpildei, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas otro punktu, tiek izvēlēta sarunu procedūra.”

 

Projekta ietvaros veicamie darbi:

„Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles nacionālās nozīmes mākslas pieminekļa – ērģeļu restaurācijas sadaļai „Hauptwerk” pulpešu atjaunošana.”

 

Darbu izpildei paredzamais laiks: 2 mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.

 

Ar tehnisko dokumentāciju aicinām iepazīties:

„Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds”,

Adrese: Jelgavas iela 58, Liepājā, darba dienās no 9.00 – 17.00, iepriekš sazinoties pa tālruni: +371 29486801 vai rakstot uz e-pastu: trisvienibasfonds@inbox.lv

 

Sarunu procedūrai iespējams pieteikties līdz 2016.gada 15.aprīlim.

 

„Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds”,

Adrese: Jelgavas iela 58, Liepājā, darba dienās no 9.00 – 17.00, iepriekš sazinoties pa tālruni: +371 29486801 vai rakstot uz e-pastu: trisvienibasfonds@inbox.lv

 

Prasības darbu veicējiem:

 

  1. Ērģeļu restauratora sertifikāts.
  2. Pieredze līdzvērtīgu darbu veikšanā, ne mazāk kā trīs valsta nozīmes mākslas pieminekļos (ērģeles) Latvijā vai ārvalstīs.
  3. Nav nodokļu parādu.

 

Informāciju ievietoja:

 

K.Liepa, 02.04.2016"Lieldienas ir ne tikai pavasara zīme, bet atgādinājums par garīgo vertikāli mūsu dzīvē. To apliecina arī Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle...",

tā žurnālists Andris Tiļļa, izdevuma "Mājas viesis" 23.03.2016., Nr.6(562), publikācijā "Liepājas garīguma vertikāle", 22.-24.lpp..

Paldies fotogrāfei Andai Krauzei par skaistajām bildēm!


‍Informāciju ievietoja:
‍Kristīne Liepa, 23.03.2016


Informācija ievietota: 13.01.2016.

Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds
informē, ka turpinās darbi pie dievnama restaurācijas - dienvidu ieejas vējtvera sakārtošanas. Darbi tiek īstenoti, pateicoties Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirtajiem līdzekļiem un ziedotāju atbalstam. Vējtveris ir tā ēkas daļa, kas savieno ārtelpu ar iekštelpu, tam ir būtiska funkcija gan ēkas siltumnoturības saglabāšanā, gan arī vizuāli, radot pirmo iespaidu par telpu kopumā.

Laikā no 2012. – 2014.gadam, kad tika veikti nozīmīgi dievnama atjaunošanas darbi – pamatu nostiprināšana, jumta renovācija un mājas sēnes radīto bojājumu likvidēšanas pasākumi baznīcas sānu jomā, tad dienvidu vējtvera apakšējā daļa tika atzāģēta, vējtvera pamats izņemts pilnībā un bojātā dēļu grīda zem tā nomainīta uz jaunu ķieģeļu grīdu. Koka daļām tika veikta apstrāde ar speciālu ķīmiju pret branta sēnes tālāko izplatību. Diemžēl vējtvera restaurācijai līdzekļi nebija.

2015.gada pavasarī Fonds vērsās ar lūgumu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā piešķirt līdzekļus vējtvera restaurācijai. Līdzekļi 8000,- eiro apmērā tika piešķirti un līgums par finansējumu tika noslēgts septembrī, darbi tika uzsākti oktobrī. Līdz 2015. gada beigām tika pabeigta vējtvera restaurācijas pirmā kārta – vējtvera, metāla detaļu un bojāto stiklu demontāžas darbi, metāla daļu konservācija, trupējušo daļu protezēšana, apstrāde un vējtvera sliekšņa, grīdas izgatavošana. ‍Attēlā:
dienvidu vējtvera demontāža; vējtvera durvju protezēšana.
‍Plašāk par veiktajiem darbiem skatīt foto galerijā.
All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»